Statut

Osnovni cilj Fondacije je zaštita, afirmacija i promocija kulturno – historijske i prirodne baštine Bosne i Hercegovine i podsticanje naučno – istraživačkog rada iz oblasti historije Bosne i Hercegovine.

Djelatnosti Fondacije kojima se ostvaruje njen osnovni cilj su:

  • organizovanje, podsticanje i finansiranje naučno – istraživačkog rada iz oblasti zaštite, afirmacije i promocije kulturno – historijske i prirodne baštine Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonom,
  • organizovanje kulturnih manifestacija, istraživačkih kolonija, naučnih seminara, okruglih stolova, susreta, izložbi, promocija i sličnih priredbi, a sve sa ciljem zaštite, afirmacije i promocije kulturno – historijske i prirodne baštine Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonom
  • izdavačka djelatnost, u koju spada objavljivanje knjiga, brošura, časopisa, turističkih vodiča, audio i video priloga i ostalog, a u cilju zaštite, afirmacije i promocije zaštite, afirmacije i promocije kulturno – historijske i prirodne baštine Bosne i Hercegovine, u skladu za zakonom,
  • stipendiranje učenika, studenata i postdiplomaca raznih profila, u skladu sa zakonom
  • edukacija i podizanje svijesti, te promicanje kulture življenja stanovništva radi zaštite, afirmacije i promocije zaštite, afirmacije i promocije kulturno – historijske i prirodne baštine Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonom,
  • podupiranje ekonomskih projekata koji unapređuju turističku ponudu u vezi sa zaštitom, afirmacijom i promocijom kulturno – historijske i prirodne baštine Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonom,
  • saradnja sa ostalim pravnim i fizičkim licima čija je sfera interesovanja zaštita, afirmacija i promocija kulturno – historijske i prirodne baštine Bosne i Hercegovine, kao i sa odgovarajućim institucijama u Bosni i Hercegovini i svijetu, u skladu sa zakonom, i
  • ostale djelatnosti koje neće biti u suprotnosti sa samim osnovnim ciljem Fondacije.